15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

L'empresa

 

Dret Laboral
Assessorament i gestió de nòmines, contractes laborals, seguretat social i autònoms. Defensa jurídica temes laborals de l’empresa i els treballadors
Dret Fiscal
Tramitació i liquidacions d’impostos fiscals d’empreses i particulars (IRPF, IVA, Impost Societats, RENDA, PATRIMONI ...). Altes, modificacions i baixes d’activitats.
Dret Comptable
Assessorament i tramitació de la comptabilitat i fiscalitat de les empreses; tancament, comptes anuals, llibres mercantils.
Serveis Jurídics
Assessorament i redacció de contractes d’arrendament, arres, etc. Gestió i tramitació d’escriptures notarials de compravendes, donacions, declaracions d’obra nova i propietat horitzontal, constitucions i altres escriptures mercantils, acceptacions d’herència, testaments.
Altres Serveis
Tràmits varis davant l’administració pública estatal, autonòmica i local: permisos de conduir, d’armes, inspecció de vehicles, tramitacions de patents i marques, permisos d’obertura i llicències d’activitats, etc.